Pārdošanas process

Nekustamā īpašuma pārdošana vienmēr ir saistīta ar vairākiem juridiskiem, tehniskiem un ekonomiskiem faktoriem. Būtiska nozīme ir objekta pareiza sagatavošana pārdošanai vai īrei.

Dokumentu pārbaude, kadastrālās uzmērīšanas lietas pārbaude, pārbaude vai zemesgrāmatā nav noteiktie aizliegumi, pilnvarojuma pārbaude – ja pārdevējs rīkojas, pamatojoties uz pilnvaru, trešo personu piekrišana pārdošanai.

Reālās cenas noteikšana, kas piemērota pašreizējai tirgus situācijai. Dažreiz vienkāršas, ne dārgas, bet efektīvas metodes var palielināt nekustamā īpašuma vērtību, pirms pārdošanas sagatavošanā.

Teksta un vizuālajai informācijai ir liela nozīme potenciālo pircēju piesaistē, dažādu reklāmas avotu izmantošanā.

Sadarbība ar citām nekustamā īpašuma aģentūrām, lai panāktu ātrākus rezultātus, prezentācijas prasme sarunās ar klientiem.

Ja nepieciešams, palīdzība hipotekāra kredīta noformēšanā pircējam, ar iespēju iegūt vislabākos nosacījumus.

Ja nepieciešams, palīdzība darījuma konta atveršānā – kas palīdzēs izvairīties no riskiem pārdošanas – pirkšanas procesā un nodrošinās optimālu norēķinu mehānismu abām pusēm.

Pārdošanas – pirkšanas līgumu un aktu saskaņošana, maksājumu nosacījūmu un atslēgu nodošanas saskaņošana.


Informācija par nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas noformēšanas procesa kārtību:

 1. Informācijas sagatavošana par objektu (parametri, plāni, fotogrāfijas, video, iepazīšanās ar dokumentu stāvokli, objekta novērtējums, objekta juridiskā analīze).
 2. Pirms pārdošanas sagatavošana (ja nepieciešams).
 3. Teksta un vizuālās informācijas sagatavošana par objektu.
 4. Informācijas izvietošana par īpašuma pārdošanu datubāzē un citos nekustamo īpašumu interneta resursos.
 5. Potenciālo klientu un pircēju piemeklēšāna.
 6. Īpašuma apskate un prezentēšana ar potenciālo pircēju.
 7. Parrunas ar potenciālajiem pircējiem.
 8. Rokasnaudas līguma saskaņošana un noslēgšana (ja nepieciešams).
 9. Hipotēkāra kredīta noformēšana (ja nepieciešams).
 10. Sertificēts objekta novērtējums (ja nepieciešams).
 11. Darījuma konta atvēršana bankā vai pie notārā (ja nepieciešams).
 12. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma saskaņošana un noslēgšana.
 13. Pie notāra nostiprinājuma lūguma noformēšana par pircēja vārda īpašumtiesību nostiprināšanu.
 14. Dokumentu iesniegšana reģistrācijai zemesgrāmatā.
 15. Nekustamā īpašuma pieņemšanas-nodošanas akta noformēšana saskaņā ar pirkuma līgumu.
 16. Pakalpojumu un apsaimniekošanas līgumu reģistrācija uz nekustamā īpašuma jauna īpašnieka vārda.

Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai zemesgrāmatā, lai nodrošinātu jaunā īpašnieka īpašumtiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu:

 • Notariāli apstiprināts nostiprinājuma lūgums;
 • Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;
 • Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai, ja īpašums ir iegūts laulībā, vai apstiprinājums, ka nekustamais īpašums ir pārdevēja atsevišķa manta;
 • Trešās personas piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai gadījumā, jā Zemesgrāmatā ierakstīti aizliegumi par labu trešajai personai;
 • Ja pilsētas domē vai pašvaldībā ir pirmspirkuma tiesības, tad nepieciešams iegūt dokumentu par atteikšanos no šīs tiesības;
 • Pilnvara (oriģinals) vai tās apliecināta kopija, ja pārdevējs vai pircējs paraksta dokumentus, pamatojoties uz pilnvaru.

Papildu dokumenti nepilsoņiem vai citas valsts pilsoņiem:

 • Pilsētas domes atļaujas saņemšana (nekustamā īpašuma iegādei, kurā sastāvā ir zeme) uz Latvijas Republikas nepilsoņa vai citas valsts pilsoņa vārdā.